OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

22.11.2016 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04). Cieľom zverejnenej výzvy je […]

» Výskum a inovácie

OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre […]

» Výskum a inovácie

OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. […]

» Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

02.08.2016 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02). Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty […]

» Výskum a inovácie

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

31.05.2016 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej […]

» Výskum a inovácie

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

31.05.2016 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického […]

» Výskum a inovácie

OPKZP-PO1-SC141-2016-14-14

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. 04. 2016 bola zverejnená 14. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 89 250 000 EUR z Kohézneho fondu. Vyhlásená výzva je zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC131-2016-13-13

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 19.04.2016 bola zverejnená 13. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15 800 000 EUR z Kohézneho fondu. Vyhlásená výzva je zameraná […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2016-11

11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-11) Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2016-10

10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-10) Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 Dátum vyhlásenia: […]

» Kvalita životného prostredia