»

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného […]

» Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného […]

» Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce Základné informácie Názov: Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých […]

» Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí Základné informácie Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých […]

» Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, […]

» Ľudské zdroje

OPLZ-PO6-SC612-2016-1a

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza – Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK. Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away.

» Ľudské zdroje

OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obce, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza – Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK. Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away.

» Ľudské zdroje