IROP-PO1-SC122-2016-15

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 21-12-2016 č.IROP-PO1-SC122-2016-15 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (pdf, […]

» IROP

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí Základné informácie Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých […]

» Ľudské zdroje

INTERREG V-A SK-AT/2016/01

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01 09-12-2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu […]

» Interreg SK-AT

INTERREG V-A SK-AT/2016/02

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02 09-12-2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu […]

» Interreg SK-AT

INTERREG V-A SK-AT/2016/03

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/03 09-12-2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu […]

» Interreg SK-AT

INTERREG V-A SK-AT/2016/04

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/04 09-12-2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu […]

» Interreg SK-AT

IROP-PO1-SC121-2016-12

Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 06.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy   Prioritná […]

» IROP

IROP-PO2-SC221-2016-10

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám […]

» IROP

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, […]

» Ľudské zdroje

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

22.11.2016 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód […]

» Výskum a inovácie