OPKZP-PO1-SC123-2017-17

17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd Kód […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19) Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO2-SC211-2017-18

18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov […]

» Kvalita životného prostredia

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného […]

» Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného […]

» Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce Základné informácie Názov: Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých […]

» Ľudské zdroje

IROP-PO2-SC222-2016-13

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC222-2016-13 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných […]

» IROP

IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC223-2016-14 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (pdf, 433.86 Kb, 1104x) Priloha č. 1 – Formulár žiadosti o NFP 2.2.3 […]

» IROP

IROP-PO2-SC222-2016-13

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC222-2016-13 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných […]

» IROP

IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC223-2016-14 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (pdf, 433.86 Kb, 1361x) Priloha č. 1 – Formulár žiadosti o NFP 2.2.3 […]

» IROP