OPKZP-PO1-SC123-2017-17

17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd Kód […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19) Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO2-SC211-2017-18

18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC141-2016-14-14

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. 04. 2016 bola zverejnená 14. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 89 250 000 EUR z Kohézneho fondu. Vyhlásená výzva je zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC131-2016-13-13

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 19.04.2016 bola zverejnená 13. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15 800 000 EUR z Kohézneho fondu. Vyhlásená výzva je zameraná […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2016-11

11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-11) Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2016-10

10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-10) Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 Dátum vyhlásenia: […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2016-12

12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (OPKZP-PO1-SC111-2016-12) Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód výzvy: […]

» Kvalita životného prostredia