31. mája 2016

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.05.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.05.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.05.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

» Výskum a inovácie
About SG