ARCHÍV

PROGRAMY PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
 1. 1
  EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

  Dňa 27. novembra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Efektívna verejná správa na programové obdobie 2014 – 2020.

  OP EVS je programovým dokumentom národného charakteru, ktorý bude poskytovať pomoc z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života resp. podnikania ich prijímateľov. Programová stratégia OP EVS je definovaná tak, aby podporovala napĺňanie priorít stratégie Európa 2020 a prispievala k plneniu cieľov Národného programu reforiem Slovenskej republiky („NPR SR“), ako aj požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach a zároveň reflektovala na potreby a výzvy na národnej, resp. regionálnej a lokálnej úrovni, s cieľom zabezpečenia predpokladov pre udržateľný a inkluzívny rast prostredníctvom komplexnej reformy verejnej správy SR.

  Celková alokácia operačného programu Efektívna verejná správa za zdroje EÚ predstavuje 278 449 284 EUR. V rámci uplatnenia 3 %-nej flexibility bola pre OP EVS pre viac rozvinutý región – Bratislavský kraj vyčlenená alokácia vo výške 9 463 693 EUR.

 2. 2
  INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA

  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (2,3 MB)

  Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila operačný program Integrovaná infraštruktúra na programové obdobie 2014 – 2020.

  Program výrazne prispeje k podpore kľúčových európskych a vnútroštátnych rozvojových priorít a to k obnoveniu železničnej infraštruktúry (kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete) a vozového parku, železničnej infraštruktúre (kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete), verejnej osobnej doprave, infraštruktúre vodných ciest (kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete), železničnej infraštruktúre (inej ako kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete), cestnej infraštruktúre (inej ako kľúčová súčasť transeurópskej dopravnej siete), informačnej spoločnosti a technickej pomoci. Program sa zameria na hlavné priority t.j. podporu trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových sieťových infraštruktúrach a zlepšenie dostupnosti, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií.

  Celková alokácia operačného programu Integrovaná infraštruktúra za zdroje EÚ predstavuje 3 966 645 373 EUR.

 3. 3
  INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

  Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (5,4 MB)

  Dňa 18. decembra 2014 Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014 – 2020.

  Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k podpore kvality života a zabezpečenie trvalo udržateľného poskytovania verejných služieb naprieč celou krajinou. To bude prínosom pre vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj, ako aj hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť slovenských regiónov, miest a obcí. K hlavným prioritám programu patrí bezpečná a ekologická dopravu v regiónoch, ľahší prístup k účinným a kvalitným verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a miestny rozvoj vedený komunitou.

  Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ predstavuje 1 754 490 415 EUR.

 4. 4
  KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

  Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020 (2,0 MB)

  Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020.

  Operačný program KŽP sa zameriava na podporu napĺňania cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vo všetkých regiónoch Slovenska. Hlavným cieľom je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečenie ochrany životného prostredia, aktívne prispôsobenie sa zmenám klímy a propagácia energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva. Program sa zameria na štyri hlavné priority a to: udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy a energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach.

  Celková alokácia operačného programu Kvalita životného prostredia za zdroje EÚ predstavuje 3 137 900 110 EUR.

 5. 5
  ĽUDSKÉ ZDROJE

  Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020 (3,2 MB)

  Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Ľudské zdroje“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, prijala a schválila Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) pre nové programové obdobie 2014-2020.

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v novom programovom období plní úlohu riadiaceho orgánu pre OP ĽZ. Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 (schváleného Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014-2020 dňa 11.marca 2013 a následne vládou SR dňa 20.marca 2013).

  Celková alokácia operačného programu Ľudské zdroje za zdroje EÚ predstavuje 2 204 983 517 EUR.

 6. 6
  PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA

  Program rozvoja vidieka 2014-2020 (5,8 MB)

  Program rozvoja vidieka (PRV) bol schválený vládou SR dňa 14. 05. 2014 a predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na zvýšenie rastu, udržanie a tvorbu pracovných miest na vidieku v súlade s ochranou životného prostredia na dosiahnutie cieľov rozvoja vidieka: podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych komunít.

  Celková alokácia Programu rozvoja vidieka predstavuje 2 078 982 018,25 EUR verejných zdrojov na 7 rokov, z toho za zdroje EÚ 1 545 272 844 EUR predstavuje príspevok EPFRV a 533 709 174,25 EUR predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.

 7. 7
  RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

  Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 (1,4 MB)

  Dňa 15. júla 2015 schválila Európska komisia Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 („OP RH“).

  OP RH je programovým dokumentom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý je základným rámcom pre poskytovanie podpory spolufinancovanej z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v programovom období 2014 – 2020.

  Hlavným cieľom OP RH je podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ.

  Celková alokácia OP RH za zdroje EÚ predstavuje 15 785 000 EUR.

 8. 8
  VÝSKUM A INOVÁCIE

  Operačný program Výskuma inovácie 2014-2020 (2,5 MB)

  Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.

  Operačný proram Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

  Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

  Celková alokácia operačného programu Výskum a inovácie za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
 1. 1
  INTERREG Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 (1,6 MB)

  Pre programové obdobie je oficiálnym názvom programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
  Jeho skrátená podoba je: Interreg V-A SK-CZ

  Príprava nového programu Interreg V-A medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pre programové obdobie 2014 – 2020 začala vo februári 2012. Prípravu zastrešoval riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národný orgán (Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR). Na príprave nového programu sa podieľali zástupcovia slovenských i českých programových partnerov.

  Program vychádza z príslušných nariadení Európskeho parlamentu a Rady zverejnených v Úradnom vestníku EU – http://eur-lex.europa.eu/

  Rozpočet programu predstavuje 90 mil. EUR z prostriedkov ERDF.

 2. 2
  INTERREG Slovenská republika – Rakúsko 2014–2020

  Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 (900 kB)

  Programová oblasť zostáva nezmenená a bude zahŕňať nasledovné regióny: na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severné a stredné Burgenlandsko (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. Všetky spomenuté regióny a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) sú podobne ako doteraz hlavní programoví partneri, ktorí sa tiež zároveň podieľajú na tvorbe budúceho programu.

  Slovenská republika a rakúske regióny sa dohodli na finančnom rámci budúceho programu; alokácia prostriedkov EFRR je vo výške 76 mil. EUR.

 3. 3
  INTERREG Slovenská republika – Poľsko 2014–2020

  Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko 2014-2020 (1,1 MB)

  Európska komisia schválila Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Je to prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý sa plánuje realizovať na poľských hraniciach v rámci finančnej perspektívy na roky 2014-2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou. Program je odpoveďou na kľúčové výzvy poľsko-slovenského pohraničia a bude podporovať projekty v oblasti ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva, rozvoja dopravy ako aj zlepšenia kvality vzdelávania.

  Na realizáciu projektov bude pridelené takmer 155 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najviac, lebo až polovica programových finančných prostriedkov (t.j. asi 77,5 miliónov eur), bude investovaná do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva.

  Suma takmer 56 miliónov eur podporí rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou.

  V oblasti vzdelávania dofinancované budú spoločné cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania, ktorých cieľom je prispôsobenie odborného vzdelania k požiadavkám cezhraničného trhu práce ako aj k očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia (12 miliónov eur).

 4. 4
  INTERREG Slovenská republika – Maďarsko 2014–2020

  Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020 (3,6 MB)

  Najdôležitejšie smernice právnych predpisov určujúcich kohéznu politiku poukazujú na potrebu úzkeho prepojenia s cieľmi stratégie Európa 2020, zvýšenej orientácie investícií na výsledky, tematickej koncentrácie oblastí rozvoja a zdôrazňovanie regionálneho charakteru.

 5. 5
  ENPI CBC Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014-2020

  ENPI CBS Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 (9,4 MB)

  Program HUSKROUA ENPI CBC 2014-2020 sa zameriava predovšetkým na ochranu životného prostredia a riešenie výziev v oblasti zmeny klímy, ďalej na podporu dopravy, výskumu a technologického rozvoja.

PROGRAMY MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE
 1. 1
  INTERREG EUROPE 2014-2020

  Interreg Europe 2014-2020 (1 MB)

  Program INTERREG EUROPE, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

  Rozpočet programu Interreg Europe na obdobie 2014-2020 je 359 mil. € z ERDF.

  Interreg Europe bude pracovať na nasledujúcich štyroch témach, ktoré sa všetky vzťahujú k regionálnemu rozvoju: 1. Výskum, technologický vývoj a inovácie, 2. Konkurencieschopnosť MSP, 3. Nízkouhlíkové hospodárstvo, 4. Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov.

  Interreg Europe bude financovať dve opatrenia:

  a) Projekty spolupráce: ide o partnerstvá verejných organizácií pochádzajúcich z rozličných európskych krajín, ktoré spolupracujú 3 až 5 rokov, aby si vymieňali svoje skúsenosti s konkrétnou politickou problematikou. Každý región zapojený do projektu spolupráce vypracuje akčný plán, ktorý špecifikuje, čo sa v regióne urobí, aby sa zabezpečilo, že sa získané poznatky zo spolupráce uvedú do praxe. Projekty musia tiež monitorovať, čo sa stane s akčným plánom, aby videli, ako dobre spolupráca funguje.

  Výzvy na predkladanie projektových návrhov sa budú vyhlasovať v priebehu programového obdobia.

  b) Platformy vzdelávajúce v oblasti politík: ide o priestor pre kontinuálne učenie, kde akákoľvek organizácia zaoberajúca sa politikami regionálneho rozvoja v Európe môže nájsť riešenie, ako zlepšiť spôsob, ktorým riadi a implementuje svoje verejné politiky v rámci štyroch vyššie uvedených tém.

 2. 2
  ESPON 2020

  Program ESPON 2020 (400 kB)

  V podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) bude v rokoch 2014 – 2020 realizovaný program ESPON (Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti), ktorý bude zameraný na podporu výskumu v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja.

  V programovom období  2014 – 2020 bude program ESPON 2020 zameraný na podporu výskumu v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja a taktiež na propagáciu a podporu európskeho územného rozmeru v oblasti rozvoja a spolupráce zabezpečovaním dôkazov, prenosu poznatkov a politického vzdelávania pre verejné orgány a iné politické subjekty na všetkých úrovniach.

 3. 3
  INTERACT III 2014-2020

  Program INTERACT III 2014-2020 (300 kB)

  Program INTERACT bude v programovom období 2014 – 2020 poskytovať podporu pri účinnejšej a efektívnejšej realizácii programov Európskej územnej spolupráce. Všeobecným cieľom INTERACT III je výmena skúseností a stanovenie a prenos postupov a inovatívnych prístupov k implementácii územnej spolupráce.

  Pre program INTERACT III bol alokovaný celkový rozpočet 46,34 miliónov EUR (spolufinancovanie vo výške 39,39 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERRF) bolo doplnené 6,95 miliónmi EUR z príspevku členských štátov, čo predstavuje 0,44% z alokovaných prostriedkov celkom z ERRF Interreg vo výške 8,948 miliardy EUR).

 4. 4
  URBACT III 2014-2020

  Program URBACT III 2014-2020 (2,1 MB)

  URBACT III je program Európskej územnej spolupráce spolufinancovaný Európskou úniou (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a členskými štátmi, ktorý sa realizuje v programovom období 2014-2020. Slúži na výmenu skúseností a na vzdelávanie v rámci Európy a tým podporuje udržateľný rozvoj miest. To umožní európskym mestám, aby spolupracovali na vývoji riešení mestských problémov a zdieľali osvedčené postupy a riešenia so všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do mestskej politiky v celej Európe. Do programu sa môžu zapojiť záujemcovia zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie, ako aj z dvoch partnerských krajín – Nórska a Švajčiarska.

  Alokácia programu je 74,301,909 EUR (69, 843,795 EUR z ERDF, 4,458,114 EUR technická pomoc), rozpočet s národným spolufinancovaním 96, 324,550 EUR.

PROGRAMY NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
 1. 1
  INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

  Návrh programu spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014-2020 (6,1 MB)
  Danube Transnational Programme 2014-2020 (1,7 MB)

  Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych kapacít v dunajskom regióne.

  Celkové dostupné prostriedky z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) sú vo výške 202,3 mil. EUR a z IPA (Nástroj predvstupovej pomoci) vo výške 19,8 mil. EUR.

 2. 2
  INTERREG Central Europe 2014-2020

  Interreg Central Europe 2014-2020 (7,6 MB)

  Program Interreg Central Europe úradu vlády podporí projekty zamerané na inovácie, prírodné zdroje aj dopravu.

  V rámci programu Interreg Central Europe Programme budú podporené projekty v rámci štyroch prioritných osí: inovácie, nízko-uhlíkové stratégie, prírodné a kultúrne zdroje a doprava. V  období 2014-2020 je na program vyčlenených 246,5 miliónov EUR z prostriedkov EFRR.