22. novembra 2016

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené existujúce mikro-, malé a stredné podniky (podnikajúce minimálne 3 roky), pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 11. 2016

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 – Hodnotiace kritériá ŽoNFP

Príloha č. 4 – Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 5 – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 6 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 7 – Identifikácia synergií a komplementarít

Príloha č. 8 – Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 9 – Oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK v znení opravy zrejmej nesprávnosti

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

 

Oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 9 výzvy – Oblasti špecializácie v zmysle RIS3

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v texte prílohy č. 9 – Oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 (ďalej len „výzva“) dňa 02.12.2016 upravilo prílohu č. 9 výzvy – Oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK. Zmena bola z dôvodu prehľadnosti vykonaná formou sledovania zmien.

Predmetná zrejmá nesprávnosť spočívala v nesprávne uvedenej povinnosti projektov predkladaných v rámci výzvy mať priamu väzbu na oblasti špecializácie v zmysle Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) uvedené v prílohe č. 9 výzvy. V zmysle vykonanej úpravy projekty môžu, t.j. nemusia vykázať priamu väzbu na oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK, keďže priama väzba projektu na oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK nepredstavuje v rámci tejto výzvy podmienku poskytnutia príspevku.

Príloha č. 9 – Oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK v pôvodnom znení

» Výskum a inovácie
About SG