22. novembra 2016

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené nové a začínajúce mikro-, malé a stredné podniky (podnikajúce menej ako 3 roky), pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.). Zároveň si žiadateľ ako oprávnené výdavky projektu môže nárokovať mzdové výdavky na novovytvorené pracovné miesta a výdavky na vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 11. 2016

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 – Hodnotiace kritériá ŽoNFP

Príloha č. 4 – Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 5 – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 6 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 7 – Identifikácia synergií a komplementarít

Príloha č. 8 – Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 9 – Oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

» Výskum a inovácie
About SG