6. decembra 2016

IROP-PO1-SC121-2016-12

Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 06.12.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a
nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a
námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry
v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

» IROP
About SG