6. decembra 2016

IROP-PO2-SC221-2016-10

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:         2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:                      IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Ilustračné foto: TASR

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

» IROP
About SG