5. januára 2017

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 500 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 12.01.2017 do: 29.09.2017

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

 Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017

– Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017

– Termín uzavretia 3. kola 29. 09. 2017

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (Formát PDF, 584 kB)

Súvisiace správy a dokumenty

Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) (26.1.2017)

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v Bratislave – 31. 01. 2017

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v Banskej Bystrici a Košiciach – 23. a 24. 01. 2017

Všetky prílohy výzvy:

1. Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 872 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1941 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2104 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1966 kB)

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Rozpočet projektu s návodom (Formát XLS, 184 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo – orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát PDF, 196 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (Formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát PDF, 205 kB)

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1968 kB)

4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1912 kB)

5. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (Formát PDF, 685 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 452 kB)

7. Štandardná stupnica jednotkových nákladov (Formát RTF, 5490 kB)

Štandardná stupnica jednotlivých nákladov – prílohy (Formát XLS, 122 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2025 kB)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (Formát RTF, 1924 kB)

10. Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (Formát RTF, 1924 kB)

11. 11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

11.2 Design manuál

11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

» Ľudské zdroje
About SG