30. decembra 2016

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Základné informácie

Názov: Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu 12 015 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 30.12.2016 do: 30.06.2017

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

 Termín uzavretia 1. kola 01. 03. 2017

– Termín uzavretia 2. kola 28. 04. 2017

– Termín uzavretia 3. kola 30. 06. 2017

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (Formát PDF, 479 kB)

Súvisiace správy a dokumenty

Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) (26.1.2017)

Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach vydaný dňa 01. 02. 2017  (01. 02. 2017)

POZOR! Náhradný termín informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 v Bratislave dňa 16. februára 2017

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 v Košiciach a Banskej Bystrici – 15. a 16. 02. 2017_ ZRUŠENÝ

Informácia o oprave chyby v prílohe č. 12 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (18. 01. 2017)

Informácia o oprave chyby v prílohe č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (12. 01. 2017)

Informácia o oprave chyby v prílohe č. 17 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (11. 01. 2017)

 

Všetky prílohy výzvy:

1. Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 1,10 MB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1726 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 1882 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1754 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo – orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát PDF, 196 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (Formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát PDF, 205 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) (Formát PDF, 368 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom (Formát RTF, 2002 kB)

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1709 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 577 kB)

7. Kritériá pre výber projektov Operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (Formát PDF, 657 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 – 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE (html odkaz)

9. Zoznam oprávnených žiadateľov (Formát RTF, 1756 kB)

10. Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (Formát RTF, 1760 kB)

11. Individuálny kariérny plán (Formát RTF, 1802 kB)

12. Dohoda o účasti v projekte (Formát RTF, 1830 kB)

Čestné vyhlásenie uchádzača o zamestnanie o príslušnosti k cieľovej skupine (Formát RTF, 1741 kB)

13. Príklad podaktivít (Formát RTF, 1766 kB)

Analýza potrieb cieľových skupín (Formát RTF, 1733 kB)

14. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (Formát RTF, 1771 kB)

15. Doplňujúce informácie k časti 7.4. ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 1812 kB)

16. Uplatňovanie štandardnej stupnice jednotkových nákladov a paušálnej sadzby podľa čl. 67 a 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady v podmienkach operačného programu Ľudské zdroje (Formát RTF, 1714 kB)

17. Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 173 kB)

» Ľudské zdroje
About SG