OPKZP-PO4-SC431-2017-19

19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19) Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný […]

» Kvalita životného prostredia