OPKZP-PO4-SC431-2017-19

19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19) Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný […]

» Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO2-SC211-2017-18

18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov […]

» Kvalita životného prostredia