OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného […]

» Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Základné informácie Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného […]

» Ľudské zdroje